Browse Items (95 total)

Rabbi Uziel.jpg
הרב הראשי לישראל, הרב עוזיאל, כותב לכל נציגי הקהילה החלבית בבקשה להעביר את הכתר מחלב לישראל.
Shalom - Benayahu 1954.jpg
יצחק שלום, מראשי הקהילה החלבית בניו-יורק משיב למכתבו של בניהו, ואומר שעדיין לא קיבל תגובה לבקשת הרב הראשי עוזיאל להעביר את הכתר מחלב לירושלים.
Shalom-Ben-Zvi 1953.jpg
יצחק שלום, מראשי הקהילה החלבית בניו-יורק משיב למכתבו של בן-צבי, ומבטיח לבקש מהקהילה החלבית להעביר את הכתר לירושלים.
Ben-Zvi Shalom-1955.jpg
בן-צבי כותב ליצחק שלום, מראשי הקהילה החלבית בניו-יורק, ומבקש ממנו שילחץ על הקהילה שנותרה בחלב להעביר את הכתר לישראל.
Ben-Zvi Shalom- missing pages.jpg
בן-צבי כותב ליצחק שלום, מראשי הקהילה החלבית בניו-יורק, ומבקש שיברר את ידיעה על דפים חסרים מהכתר שעדיין נמצאים בחלב.
Faham-Shragai2-1.jpg
העתק מכתבו של המבריח פחאם אל שרגאי, בו הוא מפרט את התלאות והסכנות שעבר כדי להביא את הכתר לארץ, ללא כל תמורה או רווח מצידו - ומבקש שפועלו יוכר באופן רשמי.
Shragai -Benayahu-Faham.jpg
שרגאי מבקש להזכיר את חלקו של פחאם בהבאת הכתר, ומבקש להזכיר גם את חלקו שלו.
Rabbis declaration.jpg
הצהרה (או העתק שלה) של רבני חלב, המעידים כי הכתר נשלח מחלב לישראל כדי שיגיע לידיו של הרב דיין בלבד. ההצהרה כתובה בכתב רש"י שהיה מקובל בין חכמי סוריה.
Army - Lebanon.jpg
מכתב מראש מכון בן-צבי המעיד כי היה מידע כלשהו על הימצאות דפים חסרים בלבנון, בשטח שהיה בשליטת הצבא באותה העת.
Benayahu- Chehebar.jpg
בניהו מודה לרב שחייבר על הפרטים שמסר על הכתר, ועל הדפים החסרים.